Valtuustoaloite ympäristöluvan saamiseksi Vartinoja 1 tuulivoima-alueelle

Ympäristöministeriö on 23.11.2015 antanut  päätöksen  Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamiseksi.

Antamassaan päätöksessä Ympäristöministeriö toteaa, ettei vaihemaakuntakaavassa ole Vartinojan tuulivoima-alueen osalta riittävästi kiinnitetty huomiota alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen ja luonnonarvojen vaalimiseen linnuston osalta. Näin ollen ympäristöministeriö jätti tuulivoima-alueen merkinnän tv-1 (Vartinoja, 318) maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n vastaisena vahvistamatta maakuntakaavaan.

Vartinojan tuulivoima-alueella pesii Suomeen vakiintunut, EU:n laajuisestikin erittäin uhanalainen arosuohaukka. Arosuohaukka on pesinyt vartinojalla onnistuneesti jo viiden vuoden ajan. Kesän ja syksyn aikana vuonna 2015 arosuohaukan reviirille rakennettiin Vartinoja1 -tuulivoima-alue ilman ympäristölupaa. Arosuohaukan pesinnän aikana tuulivoimalat eivät ole olleet vielä käytössä. Kokemusta siitä, voiko arosuohaukan pesintä häiriintyä tuulivoimaloiden äänestä tai siipien liikkeestä, ei siis ole. Se on tiedossa, että arosuohaukka lentää törmäysriskikorkeudella suhteessa tuulivoimaloihin.

Ympäristöministeriö on aiheellisesti kiinnittänyt huomiota erittäin uhanalaiseen arosuohaukkaan jättäessään vahvistamatta Vartinojan tuulivoima-alueen maakuntakaavaan. On tutkittu, ja yleisesti myönnetty tosiasia, että ihmisen vaikutuksesta lajien sukupuutto on kiihtynyt jopa tuhat kertaiseksi verrattuna aikakauteen ennen ihmistä. Tämän lajien kiihtyvän sukupuuton vuoksikin jokaisen vaarassa olevan eläinlajin varjeleminen sukupuutolta on äärimmäisen tärkeää maapallon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tasapainon säilyttämiseksi.

Arosuohaukan pesintärauha voidaan taata vain siten, että Vartinoja 1 alueelle tulee ympäristölupa. Mikäli arosuohaukan pesintä tai lento häiriintyy tai on vaarassa häiriintyä voimaloista, voidaan tuulivoimaloiden aiheuttamaa haittaa rajoittaa ympäristöluvan määräysten perusteella. Alueella nyt olevan rakennusluvan perusteella haittojen rajoittaminen on huomattavasti vaikeampaa. Koska ympäristölupaprosessi kestää kuukausia, on prosessi käynnistettävä viipymättä siten, että lupa on voimassa arosuohaukan muuton ja pesinnän alkaessa keväällä 2016. Arosuohaukka on saapunut Vartinojan alueelle tyypillisesti huhtikuun alkupäivinä.

Edellä mainituin perustein esitän, että:

Siikajoen kunta ryhtyy välittömiin toimiin arosuohaukan suojelemiseksi, ja ympäristöluvan saamiseksi ja kiirehtimiseksi, Vartinoja1-tuulivoima-alueelle jo ennen keväällä alkavaa pesintää ja arosuohaukan muuttoa alueelle.

Siikajoella 9.12.2015

Henna Kupsala

kunnanvaltuutettu (ps)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa