Tuulivoimaohjeistusten yhtenäistämiseksi Raahen seutukunnassa

Siikajoen kunnan alueelle on suunnitteilla useita tuulivoima-alueita Mastokankaan ja Navettakankaan alueille. Myös muita hankkeita on mahdollisesti tulossa. Mastokankaan tuulivoimahanke sijaitsee kahden kunnan alueella siten, että tuulivoimaloita sijoitetaan niin Siikajoelle kuin Raahenkin puolelle. Raahen valtuusto teki 27.10.2014 yksimielisen päätöksen, ettei tuulivoimaloita sijoiteta alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta jollei kiinteistönomistaja ja tuulivoimayhtiö toisin sovi. Myös Pyhäjoella on vastaava käytäntö käytössä.

Siikajoen kunta on tällä hetkellä ainoa Raahen seutukunnan kunnista, jolla ei ole tuulivoimakaavoitusta ohjatessaan käytössä kahden kilometrin minimietäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Siikajoen valtuusto teki 19.3.2014 kuntalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä päätöksen ohjeellisesta kahden kilometrin etäisyydestä. Koska linjaus on ohjeellinen, se ei estä voimaloiden rakentamista alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta. Esimerkiksi Vartinojalle kaavoitettiin ohjeellisesta minimietäisyydestä huolimatta tuulivoimala lähimmillään 1,41 km etäisyydelle asutuksesta (Siikajoen kunnanvaltuusto §42 14.5.2014). Myös kuusi muuta tuolloin kaavoitettua voimalaa sijaitsi alle kahden kilometrin etäisyydellä asutuksesta. Siikajoen mallissa lähiasukas ei voi etäisyyteen vaikuttaa.

Kuntien erilaiset ohjeet tuulivoimayhtiöille ovat nyt johtamassa tilanteeseen, jossa Mastokankaan alueella Siikajoen puolelle sijoitetut tuulivoimalat ovat suunnitelmissa lähimmillään noin 1,3 kilometrin päässä Raahen puolella olevasta asutuksesta. Myös Siikajokisille asukkaille etäisyydet ovat useisiin taloihin alle 1,2 kilometriä. Tämä luo epätasa-arvoisen ja ei-toivotunlaisen tilanteen lähiasukkaille Mastokankaan tuulivoimahankkeen alueella. Asukkaiden kannalta Siikajoki on vaarassa hävitä muille Raahen seutukunnan kunnille asuinpaikan viihtyvyydessä. Se ei ole tarkoituksenmukaista, vaan muuten viihtyisä Siikajoen kunta olisi hyvä saada samalle viivalle niin nykyisten kuin tulevienkin asukkaiden silmissä.

Esitän siis, että Siikajoen kunta päivittää ohjeistuksensa tuulivoimaloiden minimietäisyydestä asutukseen Raahen ohjeistusta vastaavaksi seuraavalla tavalla:

“Tuulivoimakaavoituksessa on noudatettava kahden kilometrin minimietäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä. Minimietäisyys koskee alueen vakituisessa käytössä olevia asuinkiinteistöjä ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan ympärivuotiseen asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä. Minimietäisyydestä voidaan poiketa vain, mikäli kiinteistönomistaja ja tuulivoimatoimija niin erikseen kirjallisesti sopivat, eikä sisämelutaso ylitä terveydensuojelulaissa (763/1994) määriteltyjä raja-arvoja. Ohjeistus koskee kaavoja joita valtuusto ei ole hyväksynyt.”

 

Henna Kupsala

www.hennakupsala.fi

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa